Šolska skupnost učencev je sestavljena iz dveh predstavnikov posameznega razreda (od 4. do 9. razreda).

Razredni predstavniki imajo v šolski skupnosti učencev možnost predstaviti svoje poglede in mnenje o pouku, dejavnostih na šoli ter o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Z razpravo in pogovorom na šolski skupnosti tako izluščimo tiste stvari, ki bi jim radi najprej posvetili vso pozornost ter zastavimo načrt, kako se tega lotiti. S tem je učencem dana možnost vplivanja, da spremenijo stvari, ki jih motijo, hkrati pa so postavljeni v vlogo tistih, ki odločajo in za to tudi nekaj naredijo.

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno.

Naloge skupnosti učencev na šoli so:

  • Izvoli predsednika šolske skupnosti.
  • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
  • Spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev.
  • Načrtuje in izvaja skupne akcije na šoli (šolski ples, pustovanje, peka kostanja, valentinova pošta …)
  • Predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej.
  • Sodeluje pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost.
  • Informira učence o svoji dejavnostih.
  • Pripravi gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta.
  • Pripravi in organizira šolski otroški parlament.
  • Sodeluje  na medobčinskem otroškem parlamentu.

Mentorica šolske skupnosti učencev je Lucija Umek. V šolskem letu 2023/2024 je predsednik šolske skupnosti Lan Trpinc, učenec 9. razreda.