Aktivnosti na projektu

 

Občina Sevnica je skupaj z več partnerji pristopila k projektu Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja. Osrednji namen projekta je, da skozi procese vseživljenjskega učenja spodbuja podjetništvo pri mladih. Poudarjen bo praktični prikaz socialnih inovacij v sklopu povezovanja družinskega podjetja in Loških zeliščarjev, učencev osnovnih šol in drugih, ki lahko specifične potenciale okolja oblikujejo v butične, prepoznavne izdelke ali storitve, ki omogočajo dodaten vir prihodka, samostojno dejavnost, prispevajo k prepoznavnosti okolja in ohranjanju delovnih mest v domačem okolju.

 

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Rainer kozmetika d.o.o., Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu in KNOF – Zavod za kreativni razvoj Sevnica so. p..

 

Operacija v skupni višini 79.000 evrov bo sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje. Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 57.000 evrov, zaključek operacije je predviden do 30.septembra 2019.

 

Cilji operacije

 

 • Izboljšati poklicno ozaveščenost mladih (pri osnovnošolcih) s predstavitvijo malega družinskega podjetja kot primera dobre prakse v podjetništvu ter z organiziranim podjetniškim krožkom in s podjetniškimi delavnicami.
 • Izboljšati pogoje za neposreden prenos znanj iz prakse, s posodobitvijo predstavitvenih možnosti v podjetju, tako za učence osnovnih šol kot starejše obiskovalce z namenom krepitve vseživljenjskega učenja.
 • Vzpostaviti dolgoročna in trdna lokalna partnerstva med podjetjem, osnovnimi šolami, Loškimi zeliščarji ter med zavodom in osnovnimi šolami, v korist vseh udeležencev.
 • Z vzpostavitvijo učnega modela delavnic v podjetju, povečati ozaveščenost o potrebi po ohranjanju okolja in naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi z namenom krepitve zdravja ter s tem omogočiti tudi prepoznavnost dejavnosti podjetja in razumevanjem lokalne pridelave in predelave ter podjetniških priložnosti.
 • Lokalnim prebivalcem omogočiti boljše poznavanje različnih zaposlitvenih možnosti ter podjetniških poti z organiziranim javnim podjetniškim festivalom.

 

 

Glavne aktivnosti operacije

 

 • Koordinacija in vodenje projekta
 • Ureditev obiska (nakup homogenizatorja s sistemom za hlajenje)
 • Dejavnosti sodelovanja (Naravoslovni dan za posavske osnovne šole, Delavnice za starejše, Podjetniški krožek, Podjetniške delavnice in Zaključni javni podjetniški festival v Radečah)
 • Promocija in obveščanje javnosti.

 

Opis aktivnosti po partnerjih

 

 • Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri izvajanju projektnih aktivnosti ter izvedla promocijo in obveščanje javnosti o rezultatih projekta.
 • Podjetje Rainer kozmetika d.o.o. bo kupilo homogenizator s sistemom za hlajenje za izdelovanje naravne kozmetike, kar bo omogočilo ogled delovanja podjetja in izvedbo delavnic: za učence osnovnih šol bodo organizirali naravoslovne dni, za starejše pa delavnice, na zaključnem podjetniškem festivalu bodo predstavili prikaz izdelave naravne kozmetike.
 • Sodelujoče osnovne šole bodo v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. izvedle naravoslovni dan, nekaj učencev vsake šole pa se bo udeležilo podjetniškega krožka in podjetniških delavnic na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče ravno tako se bodo učenci udeležili podjetniškega festivala.
 • Zavod KNOF so.p. bo izvajal podjetniški krožek in podjetniške delavnice ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.
 • Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu (Loški zeliščarji) bo sodelovalo pri pripravi in vodenju naravoslovnih dni za osnovne šole v podjetju Rainer kozmetika d.o.o. ter sodelovalo na zaključnem podjetniškem festivalu.

 

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije Ciljna vrednost
1.

Vzpostavljena inovativna partnerstva:

·         podjetje Rainer kozmetika in ponudniki surovin (Loški zeliščarji (Turistično društvo Loka pri Zidanem mostu)),

·         podjetje in osnovnimi šolami in

·         zavod KNOF in osnovne šole.

3 nova partnerstva
2. Večja ozaveščenost vključenih osnovnošolcev o dobri praksi v podjetništvu z vključevanjem v podjetniške aktivnosti v okviru projekta. 333
3. Posodobljene zmogljivosti podjetja za sodelovanje s ciljnimi skupinami za razvoj podjetništva, zaposlovanja in drugih vsebin, ki so pomembne za razvoj vseživljenjskega izobraževanja. v 1 podjetju
4. Izvedeni naravoslovni dnevi za osnovnošolce v podjetju. 5 naravoslovnih dni
5. Izvedene praktične delavnice za starejše v podjetju. 2 delavnici
6. Izvedene aktivnosti podjetniškega krožka in podjetniških delavnic za osnovnošolce z zavodom KNOF na Javnem zavodu Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče. 25 dogodkov
7. Izveden javni podjetniški festival v Radečah na tržnici. 1 dogodek
8. Večja ozaveščenost sodelujočih na delavnicah o naravnih izdelkih, njihovi izdelavi in uporabi. 80

 

 

Kazalniki

 

Cilj Kazalnik Število
Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih Št. novih produktov ali storitev

3 nove storitve:

– Razvit sistem sodelovanja med podjetji, šolami in učenci za razvijanje podjetniških idej in znanj,

– Razvit sistem delavnic in izobraževanj za podjetništvo na osnovnih šolah z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva,

– Razvit sistem izobraževanja (delavnic) za starejše z vključenimi podjetji in ostalimi organizacijami s področja podjetništva.

Št. vzpostavljenih partnerstev 3 –  podjetje in ponudniki surovin, podjetje in OŠ, zavod KNOF in osnovne šole.
Cilj 4.1: Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo Št. izboljšanih ali novih programov 3 – podjetniški krožek in podjetniške delavnice za OŠ, javni podjetniški festival
Št. vključenih iz ranljivih skupin 333 vključenih učencev in starejših
Št. vzpostavljenih partnerstev 1 – zavod in OŠ

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.