Šolska prehrana (zajtrk, malica in kosilo) se obračunava in plačuje po ceniku. Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico. Le-to prejmejo do 10. v mesecu za pretekli mesec ali preko trajnega naloga, ki ga starši odprejo v šoli. V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti računa, se vroči staršem obvestilo in opomin.

Na povezavi je dostopno soglasje za direktno obremenitev SEPA, ki ga izpolnite in dostavite v tajništvo šole.

Rok plačila je do 18. v mesecu. Če starši ali skrbniki ne plačajo prehrane, prejmejo z novo položnico tudi prvi opomin za neplačan znesek.

V primeru socialnih stisk se lahko starši obrnejo na svetovalno delavko, da se poišče rešitev za zagotovitev obrokov. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, spada v peti ali nižji dohodkovni razred;
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, spada v tretji ali nižji dohodkovni razred.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno–izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.